Snapcase le 8 février 2003

c’est au Nouveau casino avec The Hope Conspiracy
voila

Snapecase??? Snapcase por favor.

Snapcaseeeeeeeeeeeee !!!
Bon bah moi je vais prendre ma place !!!
WAAAAAAAAAa
dLA BaLOuZEEEEEE
!!!

Ca tue tout :wink:

ID. :gun